ประวัติสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังชิ้น 
ที่อยู่ : 37 หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5458-9127 เบอร์โทรสาร : 0-5458-9127 

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 


ปรัชญา
มีคุณธรรม นำวิถีชีวิตพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังชิ้น จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่อำเภอวังชิ้นแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธ์กิจ
๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อนำความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพให้มีรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๓. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีคุณภาพโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ประสานภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกกิจกรรม

๕. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

๖. จัดระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์ กศน.อำเภอวังชิ้น
มีความรู้ มีคุณธรรม มีความพอเพียง 

เอกลักษณ์ กศน.อำเภอวังชิ้น
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม


                      ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังชิ้นเป็นสถานศึกษาส่วนกลาง แต่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ โดยฯพณฯ ท่านนายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศจัดตั้งที่ทำการครั้งแรกอยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอวังชิ้นสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอวังชิ้น โดยใช้อาคารของที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอวังชิ้นเป็นที่ทำการ และเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ นายณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการฯ ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอวังชิ้น กับนายสกล พงศ์สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) กับที่ตั้งสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังชิ้นเป็นสถานที่ตั้งศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอำเภอวังชิ้น โดยได้รับอนุญาตจากนายอำเภอวังชิ้น(นายวีระชัย สิริสัณฑ์) ให้ใช้อาคารเอนกประสงค์ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังชิ้นหลังเก่าปัจจุบันตั้งอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาหลังเก่า เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังชิ้น เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ได้อนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ และมีนายบรรจง ใคร้บุญโต เป็นผู้อำนวยการโทรศัพท์/ โทรสาร.๐-๕๔๕๘-๙๑๒๗

สภาพชุมชนทั่วไปของอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

สภาพทางภูมิศาสตร์
อำเภอวังชิ้นอยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ ๘๐ กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอวังชิ้นเป็นภูเขาและป่าโปร่ง มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ที่ราบฝั่งแม่น้ำยม และที่ราบบริเวณเชิงเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๔๔- ๒๔๕ เมตร ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ลักษณะภูมิอากาศอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่ราบทั่วไป พื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๑๖.๙๖๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๖,๐๖๘.๒๔ ไร่ ที่ตั้งของอำเภอวังชิ้น 

 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 


 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่ทะ และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน

อำเภอวังชิ้นเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำยม (ปัจจุบันคือหมู่ที่๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังชิ้น) ขึ้นอยู่กับอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง หลังจากนั้นก็โอนมาสังกัดอำเภอลองจังหวัดแพร่ บริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ ๒ มีน้ำยมที่ไหลลึกมากใกล้ๆบริเวณวังน้ำมีดินโปร่งรสเค็ม สัตว์ชอบกินและบริเวณนี้จะมีหินผาโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำในฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำยมจะแห้งขอดแต่บริเวณวังน้ำ ยังมีน้ำตลอดปีสัตว์นานาชนิดจะมากินดินโป่งและน้ำเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ วัวป่าบริเวณนี้จึงชื่อว่า “ผาวัวเลีย” และเรียกชื่อหมู่บ้านบริเวณนี้ว่า “หมู่บ้านผาวัวเลีย” ด้วยเหตุนี้บรรดานายพรานได้นำสัตว์ ที่ได้แล่เนื้อ (เนื้อภาษาพื้นเมืองเรียกว่า“จิ้น”) ณ บริเวณนี้ประจำตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านผาวัวเลียจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า“บ้านวังชิ้น” ตราบทุกวันนี้

เมื่อบ้านเมืองเริ่มเจริญขึ้นทางราชการจึงตั้งเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่า “กิ่งอำเภอวังชิ้น” ขึ้นกับ อำเภอลองจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๘๑ มีขุนอำนวยอนุธรรมเป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า กิ่งอำเภอ และได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๐๑ เรียกว่า “อำเภอวังชิ้น” ปัจจุบันมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอวังชิ้น โดยแบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ออกเป็น ๗ ตำบล ๗๗ หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น ๘ แห่ง คือเทศบาล ๑ แห่ง และมีองค์การบริหารส่วนตำบล ๗ แห่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น